ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
มาเลเซีย - สิงคโปร์ 4 วัน (TG) article

มาเลเซีย - สิงคโปร์ 4 วัน (TG)

กัวลาลัมเปอร์ -  TWIN TOWER -เมืองมรดกโลก  –ยะโฮร์-

สิงคโปร์- USS - เมอร์ไลอ้อน - เจ้าแม่กวนอิม- ออชาร์ด - มารีน่า เบย์แซนด์
โดยสายการบินไทย 4 วัน 3 คืน

เที่ยว 2 สวนสนุกระดับโลก GENTING HIGHLAND / UNIVERSAL STUDIO

พิเศษ+พักโรงแรมระดับ 4 ดาว/ชิมข้าวมันไก่ BOONTONGKEE + BAK KUD TEH ร้านต้นตำรับ

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก      กรุงเทพ - เก็นติ้ง ไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์      (-/L/D)

06.00.        พร้อมคณะที่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์
สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่สมาชิก

09.00.        เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 415  นำท่านเหิรฟ้าสู่ ประเทศมาเลเซีย

12.10 .        ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์  KLIA.ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว………..

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน   ณ  ภัตตาคาร

เดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting  Highland สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโน

ระดับชาติ บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต จากนั้นนำท่านนั่ง เคเบิ้ลคาร์ สู่
ยอดเขาเก็นติ้งฯ บนยอดเขาเก็นติ้งฯ เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย ทั้งในร่มและกลางแจ้ง และ เชิญเสี่ยงโชคในสถานคาสิโนระดับชาติ ที่มีการจัดการระบบอย่างดีเยี่ยม

(ท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุด สุภาพ
เด็กอายุต่ำกว่า
21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)

18.00.              บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเก็นติ้ง (บุฟเฟ่นานาชาติ)
Coffee Terrace  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์

                                นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL KL. HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง       กัวลาลัมเปอร์- ช็อคโกแลต บักกุ๊ตเต๋-ซิตี้ทัวร์- มะละกา -ยะโฮร์บารู       (B/L/D)

07.00.        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร….

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองหลวงของมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ซึ่งเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก จากนั้นนำท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อลำรึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้นเป็นสวนสาธารุณะที่สวยงาม  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซีย ได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ นำทุกท่านแวะเยี่ยมชม และชิมช็อกแล๊ตคุณภาพส่งออกทั่วโลกจากโรงงานช็อกแล๊ต และเลือกซื้อช็อกแล๊ตคุณภาพเยี่ยมในราคาพิเศษสุดๆ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอาทิเช่นเครื่องยาจีนบักกุดแต๋ ขนมเปี๊ยะ กาแฟไวท์คอฟฟี่ ชาเต๊ะตาเระ และของฝากของที่ระลึก จากนั้นนำท่านสู่ร้านนาฬิกาปลอดภาษี เลือกชมเละซื้อนาพิกา น้ำหอม แควนตั้ม เครื่องประดับต่างๆในราคาปลอดภาษี

12.00.        บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร BAK KUD TEH..

บ่าย              เดินทางโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์สู่เมืองมะละกาเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจาก UNESCO (2ชม.)ถึงเมืองมะละกา มุ่งหน้าต่อเมืองโยโฮบารูห์ เมืองท่าหน้าด่านที่สำคัญติดกับประเทศสิงคโปร์         นำท่านผ่านชมย่านบ้านเก่าแก่สมัย BABA NYONYA จากนั้นนำท่านชมย่านที่อยู่ของชาวดัชท์ ดัชท์สแควร์ ชมวิหารเซ็นปอล ย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช จากนั้นนำ ท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St.Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์ (ตามตานานเล่าว่าเมื่อหลาย ร้อยปีล่วงมาแล้ว นักบุญ St Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปีเขาได้ฝังศพไว้ในมะละกาต่อมาได้ขุดศพท่านขึ้นเพื่อจะนาท่านไปฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมาปรากฏว่า ศพท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตำแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกันแต่ทางพระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16 ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับประกาศให้เป็นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปี ผ่านไป จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทาลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด(เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago)อำลาเมืองมะละกา สู่ด่านยะโฮบาร์รู

18.00 .        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร          
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก The Zon Regency By The Sea หรือเทียบเท่า

วันที่สาม       ยะโฮร์-สิงคโปร์- เมอไลอ้อน – ไชน่าทาวน์        (B/-/D)

07.00 .        บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านข้ามแดนมาเลเซียเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆท่านต้องทึ่งจากนั้นนำท่านชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน จากนั้นนำท่านชม Old Parliament Houseซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก และบันทึกภาพความประทับใจกับ Elephant Statueรูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่องครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก จากนั้นนำท่านชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of  wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกงซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง

เที่ยง                       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด          ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจำลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์     หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย

โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาทำให้คุณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ตัว

          โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์หากใครล่วงล้ำเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !!

          โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจำลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก

          โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 3มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER อิสระในการเที่ยวชม อยู่ด้านนอกของยูนิเวอร์แซล เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลื่อนแชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกันกับเดอะซีเคร็ด การ์เดนท์สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกำแพงน้ำ ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊อปแดนซ์ เดอะแมกซิม ดอลซึ่งจะนำความมันส์ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี้ยงไฮ้ และ ลาสเวกัส มาสู่คุณให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!!     

***(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***

                   ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร  

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง

จากนั้นเข้าสู่ที่พัก SEACARE HOTE / ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่                สิงคโปร์ MBS-เจ้าแม่กวนอิม- ช้อปปิ้ง ออชาร์ด - กรุงเทพ   (B/-/-)

07.00 .        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                             นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเก่าแก่ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปร์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน ผ่านชม อาคารบ้านเรือนของชาวจีน ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในย่าน  CHINA TOWN จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม มารีน่า เบย์ แซนด์" รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท)เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโนที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สำหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier                

12.00.        บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร Seoul Garden

นำท่านสู่ ย่านถนนออชาร์ด ย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ ห้างสรรพสินค้านานาชนิดที่รวมตัวกันเป็นถนนสายช้อปปิ้งอาทิ เช่น ห้างทากาชิมาย่า และ CENTER POINT , CK TANG , TOY  R US  และอื่นๆอีกมากมาย

17.00 .        นำท่านสู่ สนามบินชางกี ของสิงคโปร์  เตรียมเดินทางกลับกรุงเทพฯ

20.40 น.     เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน  TG 410

22.00 .               เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจทุกท่าน

 

 

อัตราค่าบริการ

 

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักเดี่ยว

 

TG415
0900-1210
//////////
TG410
2040-2200

1-4 AUG 2013

23999.-

5,900.-

 

8-11 AUG 2013

23999.-

 

15-18 AUG 2013

23,999.-

 
 

22-25 AUG 2013

23999.-

 

TG415
0900-1210
//////////
TG410
2040-2200

5-8 SEP 2013

23999.-

5,900.-

 

12-15 SEP 2013

 

19-22 SEP 2013

 

26-29 SEP 2013

 

TG415
0900-1210
//////////
TG410
2040-2200

3-6 OCT 2013

23999.-

5,900.-

 

10-13 OCT 2013

 

18-21 OCT 2013

 

24-27 OCT 2013

 

31 OCT - 3 NOV 2013

 

TG415
0900-1210
//////////
TG410
2040-2200

7-10 NOV 2013

23999.-

5,900.-

 

14-17 NOV 2013

 

21-24 NOV 2013

 

28 NOV – 1 DEC 2013

 

TG415
0900-1210
//////////
TG410
2040-2200

5-8 DEC 2013

23999.-

5,900.-

 

12-15 DEC 2013

 

19-22 DEC 2013

 

26-29 DEC 2013

 

 

 

 

 

 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  1,000 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด  2,000 บาท

ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                        ราคา  5,500 บาท

 

 

อัตรานี้รวม

Ä ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

Äค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง                     

Ä ค่ารถปรับอากาศรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ                                       

Ä ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุในรายการ 

Ä ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ                                 

Ä ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

Ä ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริษัทได้ทำไว้

Ä ค่าสัมภาระสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. ต่อ ท่าน/ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

Ä  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

Ä ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ธรรมเนียม 50RM ตลอดทริป ต่อท่าน) ยังไม่รวมหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ

ราคาดังกล่าวเป็นราคาพิเศษงดแจกของกำนัลทุกชนิด อาทิเช่น กระเป๋าทุกรูปแบบ

หมายเหตุ

- บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม 

- บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป   

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 เดือน พร้อมชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาทส่วนที่เหลือชำระก่อน

   การเดินทาง 15 วัน 

2.การยกเลิก

1.1     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้)

1.2     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 2921 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท

1.3     ยกเลิกก่อนการเดินทาง 2015 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์

1.4     ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า  14  วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

   เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

   หรือบางส่วนให้กับท่าน

4.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

    ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

                                  

 ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับ Word โดนคลิ๊กเบาๆ ที่นี่ ค่ะ

ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับ  PDF  โดนคลิ๊กเบาๆ ที่นี่ ค่ะ

 

 

 

 

 
ทัวร์สิงโปร์

สิงคโปร์-ยูนิเวอร์แซล-ออร์ชาร์ด 3 วัน (SQ) article
 

บริษัท My Holiday Travel co.,LTD
ที่อยู่ : 656 แยก17 ซอย ลาดพร้าว101/1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์โทร : 02-512-6190 มือถือ :(+66)095-649-5589(24 ชม.),(+66)087-711-9141(24 ชม.)
อีเมล : myholiday_2554@hotmail.com เว็บไซต์ : www.myholiday-travel.com